Verkoopsvoorwaarden


IDENTIFICATIE VERKOPER
Galen Dynamics bv, St. Bernardse Steenweg 100 B, B – 2620 Hemiksem
BTW BE 0449.877.486 - Tel  : +32 (0)3 877.4194 - E-mail : info@galendynamics.be

ALGEMEEN
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de webshop van Galen Dynamics bvba. Galen Dynamics bvba kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.
Galen Dynamics bvba houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.
Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP
De catalogus met producten en hun omschrijving die op de webshop terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van een bevestigingsmail van de bestelling vanwege Galen Dynamics bvba is de koop door de klant gesloten.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. Kosten zoals taksen, bijdragen (Recupel), en verzendingskosten worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces op de webshop. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij bestelling geldt de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

LEVERING
De levering gebeurt na ontvangst van de volledige betaling. Op het ogenblik van de bestelling zal Galen Dynamics bvba de klant via e-mail inlichten over de mogelijke leveringsdatum. De producten worden ofwel afgehaald ofwel aan huis afgeleverd per koerierdienst. Elke verzending gebeurt op risico van de koper.

BETALINGEN
De klant kan zijn bestelling betalen hetzij vooruit via overschrijving op bankrekeningnummer van Galen Dynamics bvba, hetzij contant of via bankcheque bij levering of afhaling.

KLACHTEN
Voor klachten en opmerkingen in verband met de bestelling kan de koper terecht bij de klantendienst. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden aan de klantendienst.
In geval van technisch defect kan de klant het desbetreffende artikel terugbezorgen. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

GARANTIE
Galen Dynamics bvba verleent een waarborg naar de voorwaarden en binnen de perken van de waarborg door de fabrikant verleend. De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten. De factuur vertegenwoordigt het garantiebewijs. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering. De waarborg is niet overdraagbaar aan derden.

AFBEELDINGEN
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Galen Dynamics bvba gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens is het niet toegestaan afbeeldingen te kopiëren zonder toestemming van Galen Dynamics bvba.

HERROEPINGSRECHT
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Worden niet teruggenomen : gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht, artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik. Sommige verbruiksartikelen kunnen omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen worden eenmaal de verpakking geopend werd.
De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de klantendienst van Galen Dynamics bvba hiervan binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte brengen via e-mail. Bovendien dient de klant binnen dezelfde termijn  de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur terug te sturen op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid naar : Galen Dynamics bvba, St. Bernardse Steenweg 100 B, B–2620 Hemiksem.

KLANTENDIENST
De klantendienst van Galen Dynamics bvba is bereikbaar :
  • telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 03/877.41.94
  • via email aan : klantendienst@galendynamics.be

PRIVACYVERKLARING
Galen Dynamics bvba verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. Galen Dynamics bvba beschouwt de door de klant verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie.
Galen Dynamics bvba biedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten. Via zijn account op de webshop kan de klant kennis nemen van zijn gegevens en ze continu online wijzigen.

RECHTSBEKWAAMHEID
Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website.